آیکون-اسپری-تست-دتکتور
conventional-products-title
conventional-products-title

کنترل پانل‌ های کانـونشنال

مدیریت سیستم اعلام حریق برعهده کنترل پانل می باشد. مرکز اعلام حریق، سیگنال های ارسالی از طرف دتکتورها را دریافت کرده و سپس فرمان دهی به سیستم های هشداردهنده را انجام می دهد.

کنترل پانل کانونشنال ZX-1800-N زیتکس


ZX-1800 N
کنترل پانل کانونشنال


کنترل پنل 18 زون کانونشنال کنترل پنل 18 زون کانونشنال

کنترل پانل کانونشنال ZX-N 10Pro زیتکس


ZX-N 10 Pro
کنترل پانل کانونشنال


کنترل پنل 10 زون کانونشنال کنترل پنل 10 زون کانونشنال

دتکتورهای کانونشنال

دتکتورهای اعلام حریق به علایم مختلف بروز حریق از جمله دود، حرارت، نشتی گاز، شعله یا سایر نشانه ها عکس العمل نشان می دهند. انواع مختلف این دتکتورها در محیط های متفاوت کاربرد دارد. پرکاربردترین دتکتورهای اعلام حریق شامل نوع دودی، حرارتی، ترکیبی و گازی است.

دتکتور حرارتی دما ثابت / افزایشی ZI-H 715 زیتکس
دتکتور حرارتی دما ثابت / افزایشی ZI-H 715 زیتکس
ZI-H 715
دتکتور گاز کانونشنال ZI-G 915 زیتکس
دتکتور گاز کانونشنال ZI-G 915 زیتکس
ZI-G 915
ZI-S-817_6
ZI-S-817_RGB
ZI-S 817
دتکتور ترکیبی دود و حرارت ZI-HSD 1020 زیتکس
دتکتور ترکیبی دود و حرارت ZI-HSD 1020 زیتکس
ZI-HSD 1020
home simple

امنیت جانی و مالی در برابر حریق

دستگاه مرکزی ZITEX به همراه سایر دیوایس های سیستم اعلام حریق (شامل دتکتورها، شستی ها و آژیرهای اعلام حریق)، با شناسایی و اعلام بموقع بروز حریق، امنیت کامل را برای شما به ارمغان می آورد.

اسکریپت مربوط به آیکون های حساسیت ها
دتکتور ترکیبی دود و حرارت ZI-HSD 1020 زیتکس

    ZI-HSD 1020
دتکتور ترکیبی دود و حرارت

حساس به حرارت حساس به حرارت حساس به دود حساس به دود

دتکتور ترکیبی کانونشنال ZI-HSD 1015 زیتکس

    ZI-HSD 1015
دتکتور ترکیبی دود و حرارت

حساس به حرارت حساس به حرارت حساس به دود حساس به دود

دتکتور دودی کانونشنال ZI-S 820 زیتکس

    ZI-S 820
دتکتور دودی

حساس به دود حساس به دود

ZI-S-817_5

    ZI-S 817
دتکتور دودی

حساس به دود حساس به دود

دتکتور دودی ZI-S 815 زیتکس

    ZI-S 815
دتکتور دودی

حساس به دود حساس به دود

دتکتور حرارتی دما ثابت / افزایشی ZI-H 720 زیتکس

    ZI-H 720 ROR
دتکتور حرارتی دما ثابت / افزایشی

حساس به حرارت حساس به حرارت

دتکتور حرارتی دما ثابت / افزایشی ZI-H 720 زیتکس

    ZI-H 720
دتکتور حرارتی دما ثابت

حساس به حرارت حساس به حرارت

ZI_H-717_4

    ZI-H 717
دتکتور حرارتی دما ثابت / افزایشی

حساس به حرارت حساس به حرارت

دتکتور حرارتی دما ثابت / افزایشی ZI-H 715 زیتکس

    ZI-H 715 ROR
دتکتور حرارتی دما ثابت / افزایشی

حساس به حرارت حساس به حرارت

دتکتور حرارتی دما ثابت / افزایشی ZI-H 715 زیتکس

    ZI-H 715
دتکتور حرارتی دما ثابت

حساس به حرارت حساس به حرارت

دتکتور گاز کانونشنال ZI-G 915 زیتکس

    ZI-G 915
دتکتور گاز

حساس به گاز حساس به گاز

دتکتور مونوکسید کربن کانونشنال ZI-CO 930 زیتکس

ZI-CO 930
دتکتور مونوکسید کربن

حساس به گاز
حساس به گاز

دتکتور ترکیبی دود و حرارت ZI-HSD 1020 زیتکس

ZI-HSD 1020

دتکتور ترکیبی دود و حرارت

دتکتور ترکیبی دود و حرارت ZI-HSD 1020 زیتکس
دتکتور ترکیبی کانونشنال ZI-HSD 1015 زیتکس

ZI-HSD 1015

دتکتور ترکیبی دود و حرارت

دتکتور ترکیبی کانونشنال ZI-HSD 1015 زیتکس
دتکتور دودی کانونشنال ZI-S 820 زیتکس

ZI-S 820

دتکتور دودی

دتکتور دودی کانونشنال ZI-S 820 زیتکس
ZI-S-817_6

ZI-S 817

دتکتور دودی

ZI-S-817_5
دتکتور دودی ZI-S 815 زیتکس
ZI-S 815
دتکتور دودی
دتکتور دودی ZI-S 815 زیتکس
دتکتور حرارتی دما ثابت / افزایشی ZI-H 720 زیتکس
ZI-H 720 ROR

دتکتور حرارتی دما ثابت / افزایشی

دتکتور حرارتی دما ثابت / افزایشی ZI-H 720 زیتکس
دتکتور حرارتی دما ثابت / افزایشی ZI-H 720 زیتکس
ZI-H 720

دتکتور حرارتی دما ثابت

دتکتور حرارتی دما ثابت / افزایشی ZI-H 720 زیتکس
ZI_H-717_1
ZI-H 717

دتکتور حرارتی دما ثابت / افزایشی

ZI_H-717_4
دتکتور حرارتی دما ثابت / افزایشی ZI-H 715 زیتکس
ZI-H 715 ROR

دتکتور حرارتی دما ثابت / افزایشی

دتکتور حرارتی دما ثابت / افزایشی ZI-H 715 زیتکس
دتکتور حرارتی دما ثابت / افزایشی ZI-H 715 زیتکس
ZI-H 715

دتکتور حرارتی دما ثابت

دتکتور حرارتی دما ثابت / افزایشی ZI-H 715 زیتکس
دتکتور گاز کانونشنال ZI-G 915 زیتکس

ZI-G 915

دتکتور گاز

دتکتور گاز کانونشنال ZI-G 915 زیتکس
دتکتور مونوکسید کربن کانونشنال ZI-CO 930 زیتکس

ZI-CO 930

دتکتور مونوکسید کربن

دتکتور مونوکسید کربن کانونشنال ZI-CO 930 زیتکس
سیستم-اعلام-حریق

سیستم اعلام حریق

سیستم اعلام حریق کانونشنال زیتکس در دو حالت هوشمند و دستی قابلیت اعلام حریق را دارد، که در حالت هوشمند علایم حریق توسط دتکتور شناسایی و باعث فعال شدن آژیر فلاشر نصب شده در زون مربوطه می گردد و در حالت دستی شخص با مشاهده علایم آتش سوزی اولین شستی نصب شده در مسیر حریق را فشرده و سیستم آژیر را فعال می کند.

شستی های کانونشنال

فرآیند شناسایی حریق در سیستم اعلام حریق به دو صورت اتوماتیک و دستی انجام می شود. در حالت اتوماتیک، دتکتورها وظیفه ارسال سیگنال به کنترل پانل را بر عهده دارند. در حالت دستی، ساکنین ساختمان با مشاهده حریق و فعال کردن شستی ها، سیگنال را به کنترل پانل ارسال کرده و سپس کنترل پانل علایم هشداردهنده را ایجاد می‌کند.

شستی اعلام حریق کانونشنال ZI-CP 95 زیتکس

    ZI-CP 95
شستی کانونشنال

شستی اعلام حریق کانونشنال ZI-CP 86 زیتکس

    ZI-CP 86
شستی کانونشنال

شستی اعلام حریق کانونشنال ZI-CP 85 زیتکس

    ZI-CP 85
شستی کانونشنال

ZI-CP 95

شستی کانونشنال
شستی اعلام حریق کانونشنال ZI-CP 95 زیتکس

ZI-CP 86

شستی کانونشنال
شستی اعلام حریق کانونشنال ZI-CP 86 زیتکس

ZI-CP 85

شستی کانونشنال
شستی اعلام حریق کانونشنال ZI-CP 85 زیتکس

آژیر فلاشر های کانونشنال

آژیر فلاشرهای اعلام حریق تجهیزاتی هستند که با ایجاد هشدارهای دیداری و شنیداری، بروز حریق در محل را به ساکنین گزارش می دهند تا بدین ترتیب افراد توانایی اتخاذ اقدامات مناسب و بموقع در برابر حریق را داشته باشند.

ZI-SS 88
آژیر فلاشر کانونشنال

ZI-SS 81

آژیر فلاشر کانونشنال
آژیر فلاشر کانونشنال ZI-SS 81 زیتکس
آژیر فلاشر کانونشنال ZI-SS 88 زیتکس

    ZI-SS 88
آژیر فلاشر کانونشنال

هشدار دهنده صوتی هشدار دهنده صوتیهشدار دهنده صوتی هشدار دهنده نوری

آژیر فلاشر کانونشنال ZI-SS 81 زیتکس

    ZI-SS 81
آژیر فلاشر کانونشنال

هشدار دهنده صوتی هشدار دهنده صوتیهشدار دهنده صوتی هشدار دهنده نوری

ریموت اندیکاتور کانونشنال

کاربرد ریموت اندیکاتور در مواردی است که دسترسی مستقیم به دیوایس اعلام کننده حریق وجود نداشته باشد؛ با نصب این تجهیز، می توان به درستی و با دقت بالا محل وقوع حریق را شناسایی کرد.

ZI-R 80

ریموت اندیکاتور
ZI-R-80-Perspective-View
ZI-R-80-Perspective-View

    ZI-R 80
ریموت اندیکاتور

هشدار دهنده صوتی هشدار دهنده نوری

ZX-S1_2
ZX-S 1

ZX-S 1

اسپری تست دتکتور دود

محصولی که برای تست مهندسی و اصولی دتکتورهای دودی در محل نصب این دتکتورها مورد استفاده قرار می گیرد.

اسکریپت لینک ها اینجاست

استانداردهای صنایع الکترونیک زیتکس
standards
برخی از مشتریان شاخص زیتکس
brands

بدنه ABS مقاوم در برابر حرارت و ضربه

ABS_Detector
CH2

ABS یک پلیمر ترموپلاستیک آمورف است که برای صنایعی حساس که نیاز به وجود پلاستیکی سخت و مقاوم دارند مناسب است. ساختار شیمیایی این پلیمر امکان بازیافت و اصلاح آن را فراهم می آورد که همین موضوع درصد خطای تولید را در فرایند تزریق پلاستیک کاهش می دهد. ویژگی هایی همچون امکان ماشین کاری شدن، ثبات ابعادی خوب، مقاومت بالا در برابر حرارت، روغن ها و مواد شیمیایی اسیدی و قلیایی، دی الکتریک بودن، مقاومت در برابر خزش و قابلیت ترکیب شدن با سایر پلیمرها از مزایای اصلی استفاده از ABS در تزریق پلاستیک هستند.

چنبره1
360-ro

چمبره تخصصی 360 درجه

ZX-HSD-6000-AD_RGB_fade1
360-ro

زاویه دید 360 درجه

chrom
آبکاری تمام قطعات فلزی
آبکاری کروم تمامی قطعات فلزی جهت محافظت در برابر خورندگی و زنگ زدگی ناشی از قرارگیری در محیط‌های خورنده یا مرطوب و همچنین افزایش طول عمر و دوام محصول انجام می شود.
ss88
امکان انتخاب 32 تن و 3 سطح صدای مختلف برای شرایط کاری
آژیر فلاشر های کانونشنال زیتکس دارای سی و دو تن و سه سطح صدای مختلف می باشد و علاوه بر این قابلیت استفاده در سه حالت آژیر فلاشر، فقط آژیر و فقط فلاشر را دارا می باشد.
10pro-network
تعداد خروجی زون مجزا 10X
تعداد خروجی زون مجزا در حالت شبکه 20X
تعداد دیوایس قابل نصب 200+
تعداد دیوایس قابل نصب در حالت شبکه 400+
network-icon
حالت شبکه
1800-network
تعداد خروجی زون مجزا 18X
تعداد خروجی زون مجزا در حالت شبکه 36X
تعداد دیوایس قابل نصب 360+
تعداد دیوایس قابل نصب در حالت شبکه 720+
network-icon
حالت شبکه
power-1800
پاور سوپلای کنترل پانل های کانونشنال
منبع تغذیه پاور سوئیچینگ استفاده شده در کنترل پانل های ZITEX، جایگزین ترانس های سیم پیچ دار سنتی شده و دارای مزایای زیر می باشد: ابعاد و وزن کمتر میزان راندمان بسیار بالا و قابل توجه میزان توان اتلافی بسیار کم سطح ولتاژ یا جریان کنترل شونده حفاظت در برابر افت ولتاژ ورودی حفاظت در برابر اضافه ولتاژ خروجی حفاظت در برابر نویزهای الکترومغناطیسی
zitex-search-icon
ما را دنبال کنید.
کد آیکون
زیتکس اولین تولید کننده آدرس پذیر
zitex-search-icon

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت آرمان ایمن ایرانیان (صنایع الکترونیک زیتکس) می‌باشد و هرگونه کپی برداری از آن ممنوع است.

.